ແມ່ນ Nightstick ນັ້ນຢູ່ໃນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ Pnats ຂອງທ່ານ