ພະຍາບານທີ່ຂີ້ຮ້າຍບັງຄັບຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພື່ອ fuck